การจัดการความรู้ KM

                                               การจัดการความรู้ KM
- คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คลิกดูรายละเอียด
- ความรู้ด้านการบริหารศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ คลิกดูรายละเอียด
- ความรู้ด้านข้อมูลชุมชนของเทศบาล คลิกดูรายละเอียด
- คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง คลิกดูรายละเอียด
- คู่มือการดำเนินงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย คลิกดูรายละเอียด
- คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนราษฏร คลิกดูรายละเอียด
- คู่มือการยื่นคำขอและแจ้งความประสงค์การฆ่าสัตว์และชำแหละสุกร คลิกดูรายละเอียด
- แผนการจัดการองค์ความรู้ ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด