• s2.jpg
Previous Next

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2564

เวลา 09.30 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2564 โดยมีระเบียบวาระ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก และการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

 

 
 
 
- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด

 

       

 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
25 ถนนทรายทอง2 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120
โทรศัพทร์ 0-7361-1006 โทรสาร 0-7361-4005

Email : prkolok@gmail.com

   

         

 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
25 ถนนทรายทอง2 ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120
โทร 0-7361-1006

       

Copyright 2020 All rights reserved.

Publish modules to the "offcanvs" position.