กองสาธารณสุขฯฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัส COVID-19

กองสาธารณสุขฯฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัส-covid-19
            วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ อาคารฟู๊ดเซนเตอร์ (Food center), ห้องประชุมมหาราช, วัดทองดีประชาราม และวัดขวัญประชา โดยเป็นไปตามมาตรการการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ และสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว

1414