งานประเพณีชักพระ ประจำปี 2558

งานประเพณีชักพระ ประจำปี 2558
            เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2558เนื่องในเทศกาลออกพรรษา
วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2558เนื่องในเทศกาลออกพรรษา โดยตั้งแต่ช่วงเช้า พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันลากเรือพระ จากวัดทั้ง 4 แห่ง ไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะ และทำบุญเนื่องในโอกาสออกพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวว่าเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้จัดกิจกรรมประเพณีชักพระเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดงานประเพณีชักพระ ระหว่างวันที่ 28 – 29ตุลาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬามหาราช ซึ่งจะมีกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม อาทิ กิจกรรมประกวดเรือพระ พิธีสมโภชเรือพระ การแขวนต้มที่เรือพระ การแสดงของนักเรียน และการแสดงดนตรี นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมประเพณีชักพระนั้น เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศ วัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และวัด ได้ร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีทางพุทธศาสนาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลในวันสำคัญทางศาสนา สำหรับผลการประกวดเรือพระ ประจำปี 2558 รางวัลชนะเลิศได้แก่ วัดขวัญประชา รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่วัดชลเฉลิมเขต รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่วัดโก-ลกเทพวิมล รางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ วัดทองดีประชารามและวัดสุคิรินประชาราม

66
1446095000
1446095022
1446095082
1446095041