ประชุมซักซ้อมการเสนอแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประชุมซักซ้อมการเสนอแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
            นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการเสนอแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจำปี2559 เวลา 10.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล3 (วิมุกตายนวิทยา) นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการเสนอแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจำปี2559 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน ชมรม ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมาคม ตัวแทนมัสยิด /วัด ทั้ง 4 แห่ง เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเสนอแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางและข้อจำกัด ของการเสนอโครงการขอเงินสนับสนุนในโครงการกองทุน ที่เน้นการส่งเสริม ฟื้นฟูด้านสุขภาพและการป้องกันโรค ซึ่งหลังจากมีการเสนอแผนงานแล้ว ทางอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผน จะประชุมพิจารณาแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยมีกำหนดส่งแผนครั้งที่ 1 ภายใน 30 ต.ค. 58 นี้

77
1445399071
1445399079
1445399128
1445399091