ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
            นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมด้วย นายอาบูบากา สมัยบารมี นายอภิเชษฐ์ เจ๊ะอูมา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมผู้ปกครอง เวลา 10.30 น. วันที่ 18 พฤษภาคม ณ โรงเรียนเทศบาล4 บ้านทรายทอง นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมด้วย นายอาบูบากา สมัยบารมี นายอภิเชษฐ์ เจ๊ะอูมา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนเทศบาล4 บ้านทรายทอง ร่วมให้การต้อนรับ นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวว่า การประชุมผู้ปกครอง เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง และเอื้ออำนวยให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างสัมพันธภาพที่ดีและใกล้ชิดกันมากขึ้น อีกทั้งเป็นการแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้ปกครอง ชุมชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน จึงเป็นกิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผู้ปกครอง ชุมชน มีโอกาสได้กำหนดแนวทาง ร่วมวางแผนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นมากที่สุด สำหรับการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองนักเรียนในการรับฟังรายละเอียดผลการดำเนินของโรงเรียนและการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ รวมทั้งร่วมเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนในการดำเนินงานต่อไป

1432005126
1432005269
1432005283