ประเพณีชักพระ ประจำปี 2561

ประเพณีชักพระ ประจำปี 2561
            เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2561 เนื่องในเทศกาลออกพรรษา โดยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันลากเรือพระ จากวัดทั้ง 4 แห่ง ไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
            จัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2561 เวลา 16.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2561 เนื่องในเทศกาลออกพรรษา โดยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันลากเรือพระ จากวัดทั้ง 4 แห่ง ไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะ และทำบุญเนื่องในโอกาสออกพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวว่าเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้จัดกิจกรรมประเพณีชักพระเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดงานประเพณีชักพระในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬามหาราช ซึ่งจะมีกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม อาทิ กิจกรรมประกวดเรือพระ พิธีสมโภชเรือพระ การแขวนต้มที่เรือพระ การแสดงของนักเรียนและการแสดงดนตรี นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมประเพณีชักพระนั้น เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศ วัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และวัด ได้ร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีทางพุทธศาสนาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลในวันสำคัญทางศาสนา

55
1589342538
1589342559
1589342567
1589342667