รับมือหมอกควัน

รับมือหมอกควัน
            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอสม.เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมสาธารณสุขเชิงรุก ออกรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง จากปัญหาหมอกควันกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอสม.เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมสาธารณสุขเชิงรุก ออกรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง จากปัญหาหมอกควัน เวลา 09.30 น.วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง จากปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เนื่องมาจากหมอกควันจากไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ร่วมกับอสม.เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้จัดกิจกรรมบริการสาธารณสุขเชิงรุก โดยมีกิจกรรมให้ความรู้การดูแลตนเองจากหมอกควัน การแจกหน้ากากอนามัย(ฟรี) ให้แก่ประชาชนทั่วไป การตรวจสุขภาพ “วัดความดัน” การแจกแผ่นพับการดูแลสุขภาพ โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 09.30-11.30 น. ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส ในการขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.ได้เฝ้าระวัง และแนะนำให้ความรู้ประชาชน ในการดูแลสุขภาพตนเอง ในช่วงที่มีหมอกควัน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจ หลอดเลือด และโรคระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อลดปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯและอสม.เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ที่ขเดินทางผ่านสัญจรไป-มา ด้วย

88
1444376066
1444376074
1444376103
1444376092