ร่วมต้อนรับนายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ ประธานชมสาธารณสุขแห่งประ...

ร่วมต้อนรับนายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ ประธานชมสาธารณสุขแห่งประ...
            นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับนายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ ประธานชมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขต12 พร้อมคณะ เวลา 09.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่อาคารอเนกประสงค์สวนรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับนายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ ประธานชมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขต12 พร้อมคณะกรรมการการประเมินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย โดยมีสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน พร้อมด้วยนายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นายสุรัตน์ ลายจันทร์ ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน บุคลากรสาธารณสุข ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมในครั้งนี้ สำหรับการเดินทางลงพื้นที่ของนายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ ประธานชมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขต12 พร้อมคณะกรรมการการประเมินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมเยียนและประเมินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด เพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับเขต 12 ซึ่งการประกวดครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น เพื่อเข้าประกวดในระดับเขตสุขภาพที่ 12 แล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านการสร้างสุขภาพระดับพื้นที่ ซึ่งคาดว่าหากหน่วยงานดังกล่าวได้รับการคัดเลือกระดับเขตภาคใต้ และระดับประเทศจะส่งผลให้จังหวัดนราธิวาส มีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดนราธิวาส ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุขให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง ส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1433835632
1433835671
1433835699
1433835708
1433835717