โครงการตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน ประจำปี2558

โครงการตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน ประจำปี2558
            โรงเรียนเทศบาล1 (ราษฎรบำรุง) จัดโครงการตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน ประจำปี2558
            เวลา 09.00 น.วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ที่โรงเรียนเทศบาล1 (ราษฎรบำรุง) นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน ประจำปี2558 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ โดยมีนางสุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1 (ราษฎรบำรุง)เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียน ด้านความรู้ ทักษะ และด้านคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ เน้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้จากการจำลอง สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และสามารถซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าได้ รวมทั้งเพื่อให้ครู นักเรียน ชุมชนและผู้ปกครองได้รับความรู้เรื่องอาเซียน โดยภายในงานมีการจัดนิทัศการในเรื่องของอาเซียน การแสดงผลงานของโรงเรียน การแสดงผลการเรียนการสอน และมีการจำลองทำเป็นตลาดสด เพื่อให้นักเรียนจำหน่ายสินค้าที่ตนเองได้ทำมาเพื่อขายให้กับผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งยังมีการตอบปัญหา และการแสดงต่างๆของนักเรียนอีกด้วย นางสุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ราษฏรบำรุง กล่าวว่า การจัดโครงการตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน ประจำปี 2558 ของโรงเรียนนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันนั้น ต้องเน้นการพัฒนานักเรียนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ที่เด็กทุกคนต้องคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความรู้ความเข้าใจกลุ่มอาเซียน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงต้องให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ตามที่วางไว้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ อันจะส่งผลให้นักเรียนทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนที่ดีขึ้น เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

1010
1444123936
1444124084
1444124152
1444124129