โครงการน้ำมันทอดปลอดภัย ห่างไกลมะเร็ง

โครงการน้ำมันทอดปลอดภัย ห่างไกลมะเร็ง
            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ประกอบการแผงลอยอาหาร ที่ผ่านการอบรมในโครงการน้ำมันทอดปลอดภัย ห่างไกลมะเร็ง ประจำปี 2557 โดยมีผู้ประกอบการที่ผ่านในโครงการดังกล่า เวลา 10.00 น.วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ประกอบการแผงลอยอาหาร ที่ผ่านการอบรมในโครงการน้ำมันทอดปลอดภัย ห่างไกลมะเร็ง ประจำปี 2557 โดยมีผู้ประกอบการที่ผ่านในโครงการดังกล่าว ร่วมรับมอบเกียรติบัตร จำนวน 23 ราย โครงการน้ำมันทอดปลอดภัย ห่างไกลมะเร็ง จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการอาหาร ถึงอันตรายของน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมคุณภาพ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ เน้นการให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องน้ำมันทอดซ้ำ และสามารถเลือกบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ขั้นตอนการตรวจสอบ ทางเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้จัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้น้ำมันทอดอาหารของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งมีมากกว่า 500 ร้านค้า และปี 2557 ได้มีร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 23 ร้านค้า โดยได้มีการสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างน้ำมันทอดอาหาร ก่อนการอบรมให้ความรู้เป็นเวลา 3 เดือน เดือนละ 1 ครั้ง และหลังการอบรมให้ความรู้เป็นเวลา 3 เดือน เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบด้วยชุดทดสอบโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ พบว่าน้ำมันเสื่อมก่อนการอบรมคิดเป็น 46.38 % หลังการอบรมลดลงเหลือ 32.87% นอกจากนี้ได้มีการนำแนวคิดเรื่องไบโอดีเซลมาใช้ในโครงการ โดยการติดต่อผู้ประกอบการไบโอดีเซลในพื้นที่มาให้ความรู้ และรับซื้อน้ำมันทอดซ้ำจากผู้ประกอบการแผงลอย เพื่อช่วยลดต้นทุนราคาน้ำมันทอด และเฝ้าระวังเป็นระยะตามแผนออกตรวจแผงลอยอาหาร โดยใช้ชุดตรวจน้ำมันทอดซ้ำของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

99
1444208850
1444208866
1444208889
1444208877