Previous Next

ประชาสัมพันธ์ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม

หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจ เนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ.1442