ข้อมูลการให้บริการตามภารกิจ

                                  ข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจำปี 2563
   - กองสวัสดิการสังคม คลิกดูรายละเอียด
   - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คลิกดูรายละเอียด
   - กองคลัง คลิกดูรายละเอียด
   - สำนักปลัด (งานทะเบียนราษฏร์) คลิกดูรายละเอียด
   - กองช่าง คลิกดูรายละเอียด
ข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจำปี 2562
   - กองสวัสดิการสังคม คลิกดูรายละเอียด
   - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คลิกดูรายละเอียด
   - กองคลัง คลิกดูรายละเอียด
   - สำนักปลัด (งานทะเบียนราษฏร์) คลิกดูรายละเอียด