ข้อมูลบริการ

 • เทศบัญญัติทั่วไป
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • แผนจัดหาพัสดุ
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนยุทธศาสตร์
 • วารสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
 • สถิติจำนวนประชากร
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ