ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

                                                                           ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายงานไตรมาสที่ 1-2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ 2566-เดือนมีนาคม พ.ศ 2567) คลิกดูรายละเอียด
 • รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกดูรายละเอียด
 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 (ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2565) คลิกดูรายละเอียด
 • รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูรายละเอียด
 • รายงานการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2564 คลิกดูรายละเอียด
 • รายงานการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2563 คลิกดูรายละเอียด
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 (ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2563) คลิกดูรายละเอียด
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 (ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2562) คลิกดูรายละเอียด
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดูรายละเอียด
 • ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดูรายละเอียด
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 คลิกดูรายละเอียด