ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

                                                                           ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
              - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 (ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2563) คลิกดูรายละเอียด
              - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 (ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2562) คลิกดูรายละเอียด
              - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดูรายละเอียด
              - ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดูรายละเอียด
              - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 คลิกดูรายละเอียด