รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

                                    รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภททั่วไปและวิชาการ คลิกดูรายละเอียด
- เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีความประสงค์รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง คลิกดูรายละเอียด