รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด