รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                                                                                      รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                                                     เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียภายในหน่วยงาน (Internal Intergrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ITA2561 ) คลิกดูรายละเอียด
- รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงาน (Internal Intergrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ITA2561 ) คลิกดูรายละเอียด