แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ/ร้องทุกข์
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
25 ถนนทรายทอง2 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120
โทรศัพทร์ 0-7361-1006 โทรสาร 0-7361-4005
--------------------------------
แบบฟอร์มร้องเรียน

--------------------------------
ข้อมูลผู้ร้องเรียน

คำนำหน้า: โปรดกรอกรายละเอียด ชื่อ: โปรดกรอกรายละเอียด นามสกุล: โปรดกรอกรายละเอียด

เลขที่บัตรประชาชน: โปรดกรอกรายละเอียด

ที่อยู่: โปรดกรอกรายละเอียด

อำเภอ: โปรดกรอกรายละเอียด จังหวัด: โปรดกรอกรายละเอียด

โทรศัพท์: โปรดกรอกรายละเอียด E-mail: โปรดกรอกรายละเอียด

--------------------------------
ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร/หน่วยงาน):
โปรดกรอกรายละเอียด

รายละเอียดการร้องเรียน
โปรดกรอกรายละเอียด

กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริงโดยต้องไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีให้ใครเดือดร้อน และไม่พาดพิงถึงใครโดยไม่เป็นความจริง
หากท่านประสงค์ร้องทุกข์/ร้องเรียน ท่านต้องระบุชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ e-mail เบอร์โทรศัพท์ของท่านจริงเท่านั้น
โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ทางระบบจะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ
ทั้งนี้ คำร้องทุกข์/ร้องเรียนหากไม่เป็นความจริง ท่านยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี