Previous Next

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกครั้งแรก ประจำปี 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ครั้งแรก ประจำปี 2564
   วันนี้ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ครั้งแรก ประจำปี 2564 และมีนายณรงค์ นิคมรัตน์ ปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก ชั้น 3
การประชุมครั้งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดได้ดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกและรองประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯ ได้แก่ นายอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา และรองประธานสภาฯ ได้แก่ นายสันติ บินยะโกะ โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้รับรอง