Previous Next

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2564

เวลา 09.30 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2564 โดยมีระเบียบวาระ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก และการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

 

 
 
ประกาศ
 
- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด
-แจ้งรายนามประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คลิกดูรายละเอียด