Previous Next

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2564

ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลฯ โดยมีระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ: แนะนำพนักงานเทศบาลโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่: ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 
 
ประกาศ
-ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับปีภาษี พ.ศ. 2565 คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศขยายเวลาการเก็บค่าเช่าให้กับผู้เช่าพื้นที่ภายใต้การดู แลของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลิกดูรายละเอียด
-ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้แก่เทศบาลฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิกดูรายละเอียด
-ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ออกประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สินของเทศบาลฯและจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศจากสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักการศึกษา โทร.073-612396  คลิกดูรายละเอียด
-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือประชาชนทำ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป คลิ๊กลิ้งค์เพื่อทำแบบประเมิน
-แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศ จากจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจ การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด คลิกดูรายละเอียด
-การจำหน่ายอาหาร  บริเวณพื้นที่ฟุตบาทรอบศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food center) และบริเวณด้านหน้าตลาดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ตลาดรถไฟ) (ครั้งที่ 2) คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก​ เรื่องโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของสำนัก​ กอง​ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น คลิกดูรายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เรื่อง   การจำหน่ายอาหาร  บริเวณพื้นที่ฟุตบาทรอบศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food center) และบริเวณด้านหน้าตลาดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ตลาดรถไฟ) คลิกดูรายละเอียด
- จังหวัดนราธิวาส แจ้งประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 13 คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศ คำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 2681/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 7 มีผลบังคับใช้เมื่อ 23 พฤษภาคม 2564 คลิกดูรายละเอียด
 
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิกดูรายละเอียด
- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด
- แจ้งรายนามประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คลิกดูรายละเอียด