Previous Next

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2564

เวลา 10.00 น. วันที่ 29 กันยายน 2564 ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 (วันที่2) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 

 
 
ประกาศ
-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือประชาชนทำ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป คลิ๊กลิ้งค์เพื่อทำแบบประเมิน
-แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศ จากจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจ การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด คลิกดูรายละเอียด
-การจำหน่ายอาหาร  บริเวณพื้นที่ฟุตบาทรอบศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food center) และบริเวณด้านหน้าตลาดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ตลาดรถไฟ) (ครั้งที่ 2) คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก​ เรื่องโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของสำนัก​ กอง​ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น คลิกดูรายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เรื่อง   การจำหน่ายอาหาร  บริเวณพื้นที่ฟุตบาทรอบศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food center) และบริเวณด้านหน้าตลาดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ตลาดรถไฟ) คลิกดูรายละเอียด
- จังหวัดนราธิวาส แจ้งประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 13 คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศ คำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 2681/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 7 มีผลบังคับใช้เมื่อ 23 พฤษภาคม 2564 คลิกดูรายละเอียด
 
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิกดูรายละเอียด
- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด
- แจ้งรายนามประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คลิกดูรายละเอียด