การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

   1.โครงสร้าง

   2.ข้อมูลผู้บริหาร

   3.อำนาจหน้าที่

   4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

   5.ข้อมูลการติดต่อ

   6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

การประชาสัมพันธ์

   7.ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

   8.Q & A

   9.Social Network

   10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การดำเนินงาน

    11.แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

   12.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

   13.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน

   14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

   15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

   16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

   17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

   18.E-Service

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   20.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   23.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   24.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   28.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   29.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

นโยบาย No Gift Policy

   31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

   32.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

   33.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

   34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

   35.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

แผนป้องกันการทุจริต

   36.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

   38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

  39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  40.การขับเคลื่อนจริยธรรม

  41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใจหน่วยงาน

   42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

   34.นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

   35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

   39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

   41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

   20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี