คุณธรรมและความโปร่งใส

                                                                      คุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
             
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน คลิกดูรายละเอียด
             
- เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมความโปงใส คลิกดูรายละเอียด
             
- เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด
             
- เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด
             
- นโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน คลิกดูรายละเอียด
             
- ประกาศเจตจานงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม คลิกดูรายละเอียด
             
- ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก คลิกดูรายละเอียด
             
- รายงานผลการดำเนินการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด
             
- รายงานผลการดำเนินการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี 2563 คลิกดูรายละเอียด