KM งานบุคคลพนักงานครู

แบบฟอร์มต่างๆ

1. แบบฟอร์ม (พนักงานครู)

2. แบบฟอร์ม (พนักงานจ้าง)

3. แบบฟอร์ม (ลูกจ้างประจำ)

4. ประกาศ ก.ท. (ก.กลาง)

5. ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส

6. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

7. แบบคำร้องการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

8. แบบคำร้องขอโอน ย้าย


ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต


ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส


มาตรฐานทั่วไปกำหนดตำแหน่ง


องค์ความรู้สู่บุคลากร

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น